logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Deddfwriaeth


Yn 1993 pasiwyd Deddf yr Iaith Gymraeg yn San Steffan. Tair prif elfen oedd i'r ddeddf sef

Cydraddoldeb – sefydlu'r egwyddor y dylid trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gydradd wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru
Darparu Gwasanaethau – sicrhau bod cyrff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru yn paratoi Cynlluniau Iaith yn disgrifio sut byddant yn darparu gwasanaethau Cymraeg yn unol â chanllawiau Bwrdd yr Iaith.
Sefydlu Bwrdd Iaith statudol er mwyn goruchwylio Cynlluniau Iaith a hyrwyddo'r Gymraeg yn gyffredinol

Yn 2011, pasiwyd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan bob un o’r pedair plaid wleidyddol. Mae prif elfennau’r Ddeddf hon yn cynnwys:

rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru
darparu ar gyfer Cyngor Partneriaeth Cymru
sefydlu swydd Comisiynydd y Gymraeg
darparu ar gyfer Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg
gwneud darpariaeth ynglŷn â hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg
creu trefn o gyflwyno dyletswyddau ar ffurf safonau iaith
sefydlu’r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg
gwneud darpariaeth ynglŷn ag ymchwilio i ymyrraeth a’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg
sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg
diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration