logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Strategaethau Llywodraeth Cymru: Iaith Pawb a Iaith fyw: iaith bywIaith fyw: iaith byw – 2012


“Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw ein gweledigaeth.”

Y weledigaeth gyffredinol yw i weld:

cynnydd yn nifer y bobl sy'n siarad yr iaith ac sy'n ei defnyddio
rhagor o gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg
cynnydd yn hyder pobl a'u rhuglder yn yr iaith
mwy o ymwybyddiaeth ymhlith pobl o werth y Gymraeg, fel rhan o'n treftadaeth genedlaethol a hefyd fel sgil defnyddiol mewn bywyd modern
sefydlogi'r sefyllfa Gymraeg o fewn ein cymunedau
lle amlwg i'r Gymraeg ar draws y cyfryngau digidol


Pennwyd chwe maes strategol fel sail i'r strategaeth

Y Teulu
Plant a Phobl Ifanc
Y Gymuned
Y Gweithle
Gwasanaethau Cymraeg
Y Seilwaith

Mae Iaith Fyw, Iaith Byw’ yn cydnabod pwysigrwydd y 3ydd sector:

“Mae’r sefydliadau sydd yn y sector hwn yn cyffwrdd â bywydau llawer iawn o bobl yng Nghymru, er enghraifft, drwy gynnig gofal a chefnogaeth, drwy weithio gyda chymunedau, a trwy ddenu pobl i gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau amrywiol iawn. O’r herwydd mae’n bwysig sicrhau bod sefydliadau’r trydydd sector yn cael eu hannog a’u cynorthwyo cymaint â phosibl i ddefnyddio’r Gymraeg.”

Iaith fyw: iaith byw - Bwrw mlaenIaith fyw: Iaith fyw: iaith byw - Bwrw mlaen, 2014


“Bwriad y datganiad polisi hwn yw i osod ein ffocws dros y dair blynedd nesaf wrth inni barhau i weithredu'r strategaeth. Mae'r datganiad hwn yn cymryd i ystyriaeth nifer o ddatblygiadau ers inni gyhoeddi'r strategaeth yn 2012.”

"...rydym wedi adnabod pedair thema i ganolbwyntio arnynt am y tair blynedd nesaf.

1. Yr angen i gryfhau'r cysylltiadau rhwng yr economi a'r Gymraeg.
2. Yr angen am gynllunio stragtegol gwell ar gyfer y Gymraeg.
3. Y defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned.
4. Yr her o newid ymddygiad ieithyddol."


Dilynwch y ddolen Bwrw Mlaen i weld y ddogfen.
Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration