logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Awyddus i wirfoddoli?Mae nifer fawr o siaradwyr Cymraeg yn cyfrannu eu hamser a’u hegni i gynorthwyo mudiadau cymunedol yn lleol, yn aml iawn heb uniaethu gyda, nac adnabod y term ffurfiol ‘gwirfoddoli’. Y patrwm cyffredin yw 'helpu allan' gyda mudiad Cymraeg lleol fel yr Urdd, y Ffermwyr Ifanc, Merched y Wawr, y capel, y neuadd bentref a.y.b. Ond gyda nifer cynyddol o fudiadau gwirfoddol rhanbarthol a chenedlaethol yn galw allan am wirfoddolwyr dwyieithog, mae'n bwysig i siaradwyr Cymraeg sy'n awyddus i wirfoddoli a chyfrannu i'w cymunedau, chwilio am gyfleoedd 'ffurfiol' i wneud hynny. Mae hyn yn rhywbeth sydd o bosib yn beth anghyfarwydd ac yn estron i nifer o siaradwyr Cymraeg, ond mae mudiadau gwirfoddol ym mhob rhan o Gymru yn sylweddoli na allant gynnig gwasanaeth dwyieithog cyflawn heb ymroddiad a sgiliau gwirfoddolwyr dwyieithog.

Drwy chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli 'ffurfiol' lle bydd modd i chi ddefnyddio'r Gymraeg, byddwch yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol a chymunedol i gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg, yn galluogi aelodau o'r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau gwirfoddol i ddefnyddio Cymraeg gyda'r mudiad, ac i dderbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.


Gwirvol

I bobl ifanc sy’n chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli addas, mae Gwirvol yn fan cychwyn perffaith. Mae’r wefan Gwirvol yn llawn awgrymiadau ynglŷn a chyfleoedd gwirfoddoli ffurfiol yn benodol ar gyfer pobl ifanc.

Sut i Gael hyd i Gyfleoedd Ffurfiol

Mae Canolfannau Gwirfoddoli ym mhob rhan o Gymru, yn amlach na pheidio yn gweithio yn agos iawn gyda'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol. Gallwch gael manylion cyswllt eich canolfan agosaf a rhestr o'r cyfleoedd sydd ar gael yn lleol drwy eu gwefan

Cofiwch ddweud wrth swyddogion y Ganolfan eich bod yn awyddus i ddefnyddio'ch sgiliau iaith Gymraeg mewn unrhyw leoliad gwirfoddol. Bydd hyn yn galluogi'r swyddogion i chwilio am fudiadau gwirfoddol sydd wedi holi yn benodol am wirfoddolwyr dwyieithog.

Os ydych chi'n teimlo'n fwy cyfforddus yn cysylltu gyda swyddogion Estyn Llaw yn gyntaf, mae croeso i chi wneud hynny, ac fe allwn ni gysylltu â'r Ganolfan Gwirfoddoli perthnasol ar eich rhan. Gallwch gysylltu gyda ni drwy .


Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration