logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Cyngor ac ArweiniadDylunio Dwyieithog

Gall baratoi deunydd yn ddwyieithog ehangu apêl eich mudiad a chryfhau eich delwedd ddwyieithog yn gyhoeddus. Gall Estyn Llaw roi cyngor i chi ynglŷn â sut i fynd ati i baratoi deunydd dwyieithog, yn arwyddion, yn daflenni, yn gyhoeddiadau a.y.b. fydd yn gydradd o ran cynnwys a dylunio. Wrth gynllunio unrhyw ddarn o waith, cofiwch ystyried y ddwy iaith o'r cychwyn cyntaf. Rhaid i'r person fydd yn creu'r gwaith, a'r dylunydd fydd yn cysodi'r gwaith, wybod fod y Gymraeg a'r Saesneg yn mynd i gael lle cydradd. Ystyriwch y ddwy iaith wrth gynllunio logo a delweddau gweledol neu wrth benderfynu ar is-bennawd neu slogan ar gyfer ymgyrch neu brosiect.


Dod o Hyd i Gyfieithydd a Gweithio Gyda Chyfieithydd

Mae'n hanfodol cael cyfieithu o safon, a sicrhau bod y gwaith yn cael ei brawf ddarllen. Gall hyn osgoi camgymeriadau diangen all fod yn embaras ac yn gostus i'w newid. Weithiau mae'n anodd gwybod ble i ddod o hyd i gyfieithydd cymwys a phrofiadol all gyfieithu yn ysgrifenedig neu ar y pryd i'ch mudiad gwirfoddol. Er nad ydym yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ein hunain, gall Estyn Llaw eich cyfeirio at y cyfieithwyr sydd fwyaf addas i'ch dibenion a'ch cyllideb chi.

Trefnu Digwyddiadau Dwyieithog

Os ydych yn ystyried trefnu digwyddiad cymdeithasol anffurfiol, beth am fynd ati i sicrhau bod yr achlysur yn un sy'n rhoi ystyriaeth gyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg. Mae creu naws ddwyieithog yn cydnabod ac yn adlewyrchu natur ddwyieithog Cymru, ac yn cydnabod y siaradwyr Cymraeg sydd yn eich ardal. Mae hefyd yn dangos agwedd gynhwysol sy'n cwmpasu aelodau o'r ddwy brif gymuned ieithyddol. Meddyliwch am gamau y gellid eu cymryd er mwyn i'r iaith Gymraeg gael ei gweld a'i chlywed yn eich gweithgareddau.


Cynnal a Chadeirio Cyfarfodydd Dwyieithog

Mae siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o fynychu a chyfrannu mewn cyfarfod neu gynhadledd os ydy'r achlysur yn cael ei weld fel un dwyieithog a chynhwysol. Mae pethau penodol all y trefnwyr a'r cadeirydd wneud er mwyn creu awyrgylch groesawgar lle mae'r mynychwyr yn teimlo'n ddigon cyfforddus i gyfrannu yn eu dewis iaith.

Recriwtio Staff / Gwirfoddolwyr Dwyieithog

Mae'n beth amlwg i ddweud, ond bydd mudiad sydd â rhai staff a gwirfoddolwyr dwyieithog yn ei chael hi'n haws i weithredu'n ddwyieithog ac i gynnig dewis iaith i'w defnyddwyr, na mudiad heb unrhyw staff na gwirfoddolwyr dwyieithog. Weithiau mae mudiadau gwirfoddol yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i wirfoddolwyr neu staff dwyieithog, sydd yn ei dro yn ei gwneud yn anos iddynt gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg. Mae gan Estyn Llaw brofiad o gynorthwyo amrywiol fudiadau gwirfoddol i ymateb i'r anawsterau hyn.

Datblygu Gwefan Ddwyieithog

Yn aml iawn un o'r pwyntiau cyswllt cyntaf rhwng mudiad gwirfoddol ac aelodau o'r gymuned a darpar ddefnyddwyr yw'r wefan. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol o bwysigrwydd cael gwefan atyniadol, ddefnyddiol a hawdd ei thramwyo, ond ydych chi erioed wedi ystyried cael gwefan fydd yn llwyddo i gyflawni'r amcanion hyn drwy gyfrwng y ddwy iaith swyddogol yng Nghymru?

Technoleg Gwybodaeth a'r Gymraeg

Os ydych yn awyddus i Gymreigio'ch mudiad gwirfoddol yn fewnol yn ogystal ag yn allanol, mae nifer o becynnau meddalwedd yn bodoli er mwyn galluogi staff sy'n ddysgwyr neu'n siaradwyr Cymraeg rhugl i ddefnyddio'r Gymraeg ar eu cyfrifiaduron. Mae'r hyn sy'n bodoli yn amrywio o ryngwynebau Cymraeg ar gyfer y systemau mwyaf poblogaidd, i becynnau gloywi iaith a phecynnau gwirio Cymraeg. Mae'r ddarpariaeth yn cynyddu ac yn ehangu yn gyson, felly cysylltwch ag Estyn Llaw am gyngor.


Cynnal Awdit Sgiliau Iaith

Fel rhan o'r broses o lunio Cynllun Iaith, ac o fesur gallu mudiad i weithredu'n ddwyieithog, mae'n werthfawr medru asesu'r sgiliau iaith cyfredol o fewn eich mudiad. Drwy fod yn ymwybodol o'r sgiliau hynny, gallwch sicrhau eich bod yn gwneud y defnydd gorau o'r sgiliau iaith sydd gan eich staff neu'ch gwirfoddolwyr. Gall Estyn Llaw eich cynghori a'ch cynorthwyo ynglŷn â sut i gynnal awdit o'r fath.
Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration