logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Prosiectau'r Cynllun


Fforwm Tenantiaid Pentre Mawr-Abergele


 Rhai o aelodau'r fforwm

Rhai o aelodau'r fforwm


Mae Estyn Llaw wedi bod yn gweithio gyda ‘Conwy Ynghyd’ (casgliad o gymdeithasau tai sydd hefyd yn ran o bortffolio Lleisiau Lleol Conwy) er mwyn cynnal fforymau i denantiaid. Mae wedi bod yn gyfle gwych i’r tenantiaid ddod ynghyd ac i rannu syniadau. Gwahoddwyd amrywiol unigolion megis Llŷr Hughes Griffiths AS a Sarah Rochira, Comisiynydd Bobl Hŷn Cymru i ymweld ag un criw. Cawsant gyfle i holi cwestiynau a doedd dim ofn ganddynt leisio eu barn am faterion o bwys iddynt. Mae’r fforymau wedi bod yn ffordd o gael cymdogion i adnabod ei gilydd yn well, gan roi rhywbeth cyffredin iddynt drafod.
Llyr Hughes Griffiths

Llyr Hughes Griffiths

Sarah Rochira

Sarah Rochira
Diwrnod magu hyder a datblygu sgiliau - 23.4.15


Cynhaliwyd diwrnod gwerth chweil ym Mae Colwyn gydag unigolion o ledled Sir Conwy yn dod ynghyd i edrych ar sut i ddelio hefo problemau a sut i’w datrys. Trefnwyd y diwrnod gan Estyn Llaw a’r mudiadau eraill sydd yn rhan o bortffolio Lleisiau Lleol Conwy.

Cafwyd 3 sesiwn:

datrys problemau
casglu gwybodaeth
negydu effeithiol

Creuwyd adnodd ddefnyddiol i arddangos ffyrdd o dorri problem fawr yn un llai, a sut i edrych ar bethau mewn ffordd wahanol er mwyn gwneud y sefyllfa yn haws. Cafwyd trafodaeth frwd a digon o hwyl.
Prif neges y diwrnod oedd bod angen taclo problemau yn hytrach na aros gan obeithio yr aiff i ffwrdd'Llonydd dydd Llun' a 'Gwenwch mae’n ddydd Gwener'

Bu sesiynau gan Estyn Llaw yn rhedeg yn Nolwyddelan a Llanrwst yn ddiweddar. Pwrpas y sesiynau yma oedd estyn allan at bobl a oedd yn teimlo ychydig yn ynysig yn eu cymunedau.

Cawsom gyfle i fwynhau gweithgareddau amrywiol iawn o greu breichledi i addurno cacennau. Cafodd y criwiau gyfle i sgwrsio, rhannu profiadau newydd a chyfrannu i ymgynghoriadau.

Drwy weithio mewn partneriaeth hefo Menter Siabod a Chanolfan Deulu Llanrwst roeddem yn gallu cynnig gweithgaredd difyr mewn cymunedau gwledig.

Cawsom adborth positif iawn, ac mae bwriad cynnig mwy yn y flwyddyn nesaf
Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration