logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Urddas, Iaith a Gofal - Prosiect Lleisiau Lleol yng Nghonwy


Pwrpas y prosiect Urddas, Iaith a Gofal yw i weithio gyda darparwyr gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghonwy. Mae medru sicrhau gwasanaeth gofal yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg yn dod yn rhan fwyfwy pwysig o'r agenda Urddas a Gofal.

Nod y cynllun yw gweithio gyda chyrff er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o anghenion iaith pobl sydd yn derbyn gofal, gan eu cynorthwyo i gynyddu eu hymwybyddiaeth o ran iaith y defnyddiwr. Y bwriad yw i'w cynorthwyo i newid eu harferion gwaith wrth ddelio gyda defnyddwyr - yn enwedig y bobl hynny sydd yn fregus. Adnabyddir y pedwar grwp mwyaf bregus fel plant ifanc, pobl ag anableddau dysgu ac anghenion arbennig eraill, cleifion iechyd meddwl a phobl hyn. Mae pwyslais gwaith y prosiect yma ar brofiadau defnyddwyr a byddwn yn casglu tystiolaeth o anghenion iaith defnyddwyr yng nghyswllt gofal ynghyd a chywain enghreifftiau o arferion da. Y bwriad yw amlygu llais y defnyddiwr a chlywed eu straeon.Beth all Estyn Llaw gynnig i chi?

Mae gan Estyn Llaw staff arbenigol sy'n gallu cynnig:

Cyngor a chefnogaeth am ddulliau datblygu dwyieithrwydd
Ymchwil am faterion dwyieithrwydd o fewn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Gweithdai a chyrsiau hyfforddiant am faterion allweddol i'r sector a'r cyfan yn seiliedig ar ymchwil
Hysbysu siaradwyr Cymraeg am gyfleoedd gwirfoddoli

Os yw eich mudiad yn awyddus i:


Recriwtio staff a gwirfoddolwyr dwyieithog
Ehangu gwasanaethau i siaradwyr Cymraeg
Cynyddu sgiliau Cymraeg
Cynhyrchu deunydd gwybodaeth a marchnata dwyieithog
Cynnal arolwg sgiliau dwyieithog
Canfod barn eich defnyddwyr Cymraeg
Datblygu Polisi Iaith Gymraeg

Rydym ar gael i drafod gyda chi.
Cysylltwch gyda ni drwy'r manylion isod neu gyda'n swyddog maes yng Nghonwy sef .

Fel rhan o bortffolio Lleisiau Lleol Conwy a noddir gan y Gronfa Loteri Fawr mae gwasanaethau Estyn Llaw am ddim yng Nghonwy.

Beth am ddilyn Estyn Llaw ar Trydar?

Am fwy o wybodaeth am brosiectau eraill y portffolio ewch i wefan CVSCDyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration